√ Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan
Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan

Riwayat singkat hidup Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan – Sebuah ciri khas yang melatar belakangi kehidupan Ibnu Khaldun adalah ia berasal dari keluarga politis, intelektual dan aristokrat. Suatu latar belakang yang jarang dijumpai orang. Sebelum menyeberang ke Afrika keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish, Spanyol selama berabad-abad. Dalam keluarga elit semacam inilah ia dilahirkan pada bulan Mei 1332 / 732 H di Tunisia.[2] Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu Abdu al-Rahman ibn Muhamad ibn Muhamad ibn Muhamad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhamad ibn Ibrahim ibn Khalid ibn Utsman ibn Hani ibn Khattab ibn Kuraib ibn Ma`dikarib ibn al-Harits ibn Wail ibn Hujar atau lebih dikenal dengan sebutan Abdur Rahman Abu Zayd Muhamad ibnu Khaldun.

Baca Selengkapnya